Algemene voorwaarden | Werkkledinghuis

Algemene voorwaarden


Toepassing

Werkkledinghuis.nl is onderdeel van TEACO VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Kalmarweg 14-2, tel. +31(0)50-5492668, e-mail info@teaco.nl, BTW nr. NL 8178.29.234B01, (KvK 2098243), hierna te noemen: TEACO. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van elk aanbod van TEACO, elke offerte van TEACO en elke totstandgekomen overeenkomst (ook de totstandgekomen overeenkomst op afstand, zoals de overeenkomst die langs elektronische weg tot stand is gekomen) tussen TEACO en de klant c.q. (consument)koper, hierna te noemen: de koper. (Inkoop)voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op de rechtsverhouding tussen TEACO en de koper.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien het een overeenkomst op afstand betreft wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, voordat een overeenkomst wordt gesloten, langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden geprint en/of opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

De overeenkomst en de overeenkomst op afstand

De overeenkomst (ook die op afstand) komt tot stand op het moment dat de koper, door een bestelling te plaatsen, het aanbod van TEACO heeft aanvaard. Ter bevestiging van de bestelling zendt TEACO de koper per e-mail een bestelbevestiging, met daarin alle gegevens zoals de koper die bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt. TEACO is in geen geval verantwoordelijk voor fouten of vergissingen die de koper bij de bestelling heeft gemaakt. Zolang de bestelling niet is bevestigd kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Prijzen, levering en uitvoering

Alle prijzen zijn exclusief BTW. TEACO behoudt zich het recht voor om prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen zijn niet bindend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en te gelden voor de aangegeven periode. Eerder of later verleende kortingen binden TEACO op geen enkele wijze. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij TEACO, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

TEACO verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst. Over het algemeen vindt levering binnen één week na bestelling plaats. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn of om andere redenen vertraging zal ondervinden, stelt TEACO de koper uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling op de hoogte van de reden(en) van de vertraging. TEACO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangekondigde leveringstermijn. Indien TEACO het afleveradres niet kan vaststellen of goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan wordt de bestelling niet geaccepteerd c.q. kan TEACO bijzondere voorwaarden aan de uitvoering verbinden.

Bij een bestelling onder de € 150,00 (excl. BTW) berekent TEACO € 4,50 verzend- en afhandelingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling boven de € 150,00 worden geen verzend- en afhandelingskosten berekend, tenzij de koper op rekening bestelt c.q. uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor grote aantallen, zware c.q. volumineuze producten gelden afwijkende verzend- en afhandelingskosten.

TEACO is gerechtigd een bestelling in gedeelten uit te voeren. Indien de koper TEACO opdracht geeft de producten in meerdere leveringen te verzenden, kan TEACO extra verzend- en afhandelingskosten in rekening brengen. Alle bestellingen worden verzonden door GLS Pakketdienst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. TEACO heeft geen invloed op de tijdstippen waarop de bestellingen worden afgeleverd.

Bij internationale levering (zowel binnen als buiten de EU) levert TEACO alle producten onder de voorwaarden ‘ex works’ (af fabriek). Dit betekent onder meer dat de koper verantwoordelijk is voor alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van de TEACO tot de gewenste bestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat kader neemt TEACO de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling in Euro’s en op de wijze zoals de koper dit bij de bestelling heeft opgegeven (iDEAL of PayPal). Bij bestelling op rekening dient de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Betaling is eveneens mogelijk à contant in de showroom of middels een bankoverschrijving (Vooruitbetaling).

Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn zal de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de koper niet (volledig) heeft betaald binnen 5 dagen na de datum van de aanmaning, zal TEACO de vordering ter incasso indienen bij Bureau Mercuur te Groningen. Alle extra kosten (daaronder begrepen de incassokosten buiten rechte alsmede in rechte) die met de incassering van de vordering verband houden, komen volledig voor rekening van de koper. Overigens is TEACO, ongeacht de wijze van betaling, gerechtigd elke verplichting uit een overeenkomst (op afstand) op te schorten, indien de koper de betaaltermijn heeft overschreden.

Herroepingsrecht van de koper op afstand bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft (slechts) de koper op afstand gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper op afstand. Indien de koper op afstand een bedrag heeft betaald zal TEACO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen.

Retourneren

De koper dient zorgvuldig om te gaan met het product, de verpakking en de meegezonden documentatie. De koper kan de producten slechts in de originele verpakking en met alle meegezonden documentatie retourneren. De koper betaalt zelf de kosten voor de retourzending. Producten die zijn gedragen of gebruikt, die niet in de originele staat verkeren of die zijn bedrukt kunnen niet worden geretourneerd.

Conformiteit

De producten worden geleverd conform de wijze waarop de koper deze bij de bestelling heeft opgegeven. TEACO staat er voor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst (op afstand), de in het aanbod vermelde specificaties en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen c.q. overheidsvoorschriften.

Garantie

TEACO garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de normale redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het gebrek aan een product het gevolg is van nalatig onderhoud of van onjuist c.q. ondeskundig gebruik of als normale slijtage kan worden beschouwd. Direct nadat een gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn dient de koper TEACO, schriftelijk dan wel langs elektronische weg, op de hoogte te stellen van het gebrek, één en ander op straffe van verval van de garantie.

Privacy

De door de koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van TEACO. Het klantenbestand zal worden gebruikt ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het klantenbestand van TEACO.

(Verlengd) eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van TEACO totdat alle verschuldigde bedragen van alle eerdere en latere bestellingen volledig zijn voldaan. De geleverde producten zullen op eerste afroep door TEACO onverwijld aan TEACO worden afgegeven, bij gebreke waarvan de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

Wijziging van de algemene voorwaarden

TEACO is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende bestelling te wijzigen. Een wijziging zal aan de koper kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zullen zijn.

Aansprakelijkheid

TEACO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist c.q. ondeskundig gebruik van de geleverde producten. Voor producten die TEACO niet zelf vervaardigt gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de producten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen TEACO en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voorzover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

Algemene Voorwaarden TEACO november 2009, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.